Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, vormen onderhavige clausules en voorwaarden

de enige die tussen de koper en de verkoper werden afgesloten, niettegenstaande alle tegenstrijdige

bepalingen die op de bestelbons of andere documenten uitgaande van de koper, zouden voorkomen.

2. Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem

niet van hun toepassing, behalve wanneer hij ten gepaste tijde zou verzocht hebben om de vertaling ervan

te krijgen.

3. Onze offertes worden zonder verbintenis gedaan. Wat de prijs betreft verbinden zij ons slechts voor de

duur vermeld in de offerte met een maximum van 1 maand, voor zover geen verhoging van de lonen,

sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricatiekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele

wijziging in onze voorraad en onze mogelijkheden is opgetreden.

4. Rechtstreekse bestellingen of bestellingen genoteerd door vertegenwoordigers, verbinden Europ Etal bvba

slechts na schriftelijke bevestiging door haar.

5. Indien de koper een artikel bestelt, dat speciaal moet worden aangemaakt, is het aan de verkoper

toegestaan maximaal tien procent meer of minder te leveren dan werd overeengekomen (voor kleinere

kwantums tot plus of minus 25 %). Europ Etal bvba maakt evenwel voorbehoud bij lichte kleurafwijkingen,

lichte afwijkingen van materialen zoals bv PE-draagtassen (krimpen tot 1 à 1,5 cm door lasverlies),

afwijkingen gramgewicht papier : plus of minus 5 %, afwijkingen dikte folie of andere materialen : plus of

minus 5 %.

6. De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en

volledige bestelling. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen

worden tot schade vergoeding of verbreking van de handelsovereenkomst. Heirkracht en overmacht geven

onze onderneming het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de handelsovereenkomst of bestelling

of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn, noch vergoeding.

7. De levering vindt plaats op de afgesproken plaats. Werd er geen plaats bepaald, gebeurt de levering ten

huize van de verkoper. De goederen worden steeds vervoerd op risico en op kosten van de koper.

8. Enkel schriftelijke klachten die werden ingediend binnen de acht dagen na de levering, kunnen in

aanmerking genomen worden. De inbezitneming zonder voorbehoud van de koopwaar, geldt als

aanvaarding ervan voor wat de zichtbare gebreken betreft. Inzake verborgen gebreken beschikt de koper,

t.o.v. de verkoper, over een mogelijkheid tot voorziening die geregeld wordt door Art. 1641 van het B.W.

9. Behoudens tegengestelde aanwijzing zijn alle facturen betaalbaar kontant bij levering of afhaling der

koopwaar, op onze maatschappelijke zetel. Indien Europ Etal bvba betalingen in termijnen uitzonderlijk zou

toestaan aan de klant en deze één der vervaldagen niet respecteert, verliest deze het voordeel van deze

termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege eisbaar. Elke laattijdige betaling leidt van

rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een verplichting voor de koper om een maandintrest van 1 % te

betalen op de verschuldigde bedragen, naast een forfaitaire schadebeding van 20 % met een minimum van

200€ en de kosten die de verkoper heeft moeten maken teneinde de verschuldigde bedragen te innen, onder

meer maar niet beperkt tot de kosten van een eventuele advocaat of deurwaarderskosten. Bovendien

vervalt, bij elke niet naleving van de vetaaltemijnen, elke korting of elke vorm van korting die werd

toegestaan op een verkoop, ook al denkt een klant dat hij recht heeft, om één of andere reden, een betaling

niet t emoeten uitvoeren. Het is enkel mits akkoord van Europ Etal dat, eens betaald, er een som kan

teruggestort worden.

10. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald. Enkel het Belgisch

Recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische relatie die eruit

voortvloeien. Enkel de rechtbanken te Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.